අයිස් කෝපි - රසවත්ව ගෙදරදීම හදමු

අයිස් කෝපි - රසවත්ව ගෙදරදීම හදමු

ad-bannerරසපදම

Published on 12/1/2019

641 Views

ඕනෑම කෙනෙක්ට ප්‍රියජනක පානයකි අයිස් කෝපි. රසවත්ව සකසා ගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි...

අවශ්‍ය දෑ,
* නෙස්කැෆේ ග්‍රෑම් 18ක් පමණ
* ටින්කිරි ග්‍රෑම් 397 ටින් 01
* සීනි මේස හැදි 2 - 3 ක් ( අඩු සීනි නම් මේස හැදි 01ක් පමණ )
* උණු වතුර ලීටර 01
* වැනිලා මේස හැදි 01
* බ්‍රැන්ඩි (අවශ්‍ය නම් පමණක්) මේස හැදි 3/4

සාදන ආකාරය,

නෙස්කැෆේ උණු වතුරින් දිය කරගන්න. එයට ටින්කිරි හා සීනි එක් කර වැනිලා හා බ්‍රැන්ඩි ද එකතු කරමින් හොඳින් දිය වනතුරු මිශ්‍ර කරන්න.
ශීතකරණයක තබා හොඳින් ශීත වූ පසුව වීදුරු වලට වත්කර සංග්‍රහ කරන්න.

 

- Kaushalya De Silva

Photo credits : Internet

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner