පළතුරු බීම වර්ග 05ක්

පළතුරු බීම වර්ග 05ක්

ad-bannerරසපදම

Published on 12/12/2019

1015 Views

නිවසේදීම පහසුවෙන් සකස් කර ගත හැකි ශරීරයට ගුණදායක පෝෂණයෙන් පිරි පළතුරු බීම වර්ග 05 ක් අද අපි ඔබ වෙත ගෙන ඒමට බලාපොරොත්තු වෙමු.01. අනෝදා ස්මැක්

අවශ්‍ය දෑ,

     කටු අනෝදා හෝ වැලි අනෝදා පල්පය කිලෝ 01
     වතුර ලීටර් 2.5
     සීනි ග්‍රෑම් 350

සාදන ආකාරය,

අනෝදා වල පොතු සහ ඇට ඉවත් කර කිලෝවක පමණ පල්පය ගන්න.
වතුර සහ සීනි හොඳින් උතුරන තෙක් උණු කර ගන්න.

සීනි ද්‍රාවණය මදක් නිවුනාට පසු අනෝදා පල්පය එක්කර හොදින් මිශ්‍ර කරන්න. පෙනේරයකට දමා මත් ගාමින් හොඳින් පෙරාගන්න.

පානය සඳහා වීදුරුවකට දමා ශීතකර පිළිගන්වන්න.02. මික්ස් ෆෘට් කෝඩියල්

අවශ්‍ය දෑ,

    අඹ පල්පය ග්‍රෑම් 120
    අන්නාසි පල්පය ග්‍රෑම් 80
    පැෂන් ෆෘට් පල්පය ග්‍රෑම් 50
    ගස්ලබු පල්පය ග්‍රෑම් 50
    වතුර මි.ලි ලීටර් 300
    සීනි ග්‍රෑම් 430

 

සාදන ආකාරය,

සීනි වලට වතුර මි.ලි.ලීටර් 300 එකතු කර අඩු ගින්දරේ විනාඩි 10 ක් උතුරවන්න.
නිවෙන්න තබාන්න.

පලතුරු පල්ප හොදින් බ්ලෙන්ඩ් කර සීනි ද්‍රාවණයට දමා දිය කරන්න.

ශීතකර පිළිගන්වන විට, අවශ්‍ය ප්‍රමානයට වතුර දමා ගන්න. මෙය තරමක උකු ද්‍රාවණයකි.

 

 


03. පපායා ස්මැක්

අවශ්‍ය දෑ,

     ගස්ලබු පල්පය ග්‍රෑම් 200
     සීනි ග්‍රෑම් 150
     වතුර මි.ලි.ලීටර් 700

සාදන ආකාරය,

ගස්ලබු පල්පය සෑදීමට, හොදින් ඉදුණු ගස් ලබු ඇට ඉවත් කර මදය සූරා ගන්න. පල්පයේ ශුද්ධ බර ග්‍රෑම් 200ක් වත් විය යුතුයි.

වතුර වලට සීනි දමා ලිප තබා විනාඩි දහයක් මද ගින්නේ උණු කරන්න.

ලිපෙන් බා හොදින් නිවෙන්න තබන්න. පල්පය දමා හොදින් මිශ්‍ර කරන්න.
දැන් පෙරා වීදුරු වලට දමා ශීතකර පිළිගන්වන්න.04. ඔරෙන්ජ් කෝඩියල්

අවශ්‍ය දෑ,

     දොඩම් යුෂ මි.ලි. ලීටර් 300
     වතුර මි.ලි. ලීටර් 300
     සීනි ග්‍රෑම් 430
     ඔරෙන්ජ් කලරින් බින්දුවක්

සාදන ආකාරය,

සීනි වලට වතුර මිශ්‍ර කර විනාඩි 10 ක් උතුරවන්න.
නිවෙන්න තබා දොඩම් යුෂ එක්කරන්න. කලරින් බිංදුවක් දමා මිශ්‍ර කරගන්න.

ශීතකර පිළිගන්වන විට, අවශ්‍ය ප්‍රමානයට වතුර දමා ගන්න. මෙය තරමක උකු ද්‍රාවණයකි.05. දිවුල් ස්මැක්

අවශ්‍ය දෑ,

     දිවුල් මද ග්‍රෑම් 200
     වතුර මි.ලි. ලීටර් 200
     සීනි ග්‍රෑම් 150
     වතුර මි.ලි. ලීටර් 650

සාදන ආකාරය,

දිවුල් සහ වතුර මි.ලි. ලීටර්
200 මිශ්‍ර කර බ්ලෙන්ඩ් කරන්න . සීනි සහ වතුර මි.ලි. ලීටර් 650 ලිප තබා විනාඩි 10ක් උණුකර නිවෙන්න තබන්න .

දැන් දිවුල් පල්පය දමා දියකර පෙරනයකින් මත්ගාමින් හොදින් පෙරා ගන්න.
මෙය වීදුරුවකට දමා ශීතකර පිලින්වන්න .

 

 

by Kaushalya De Silva

Photo source : Internet

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner