10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

10 ශ්‍රේණිය - ව්‍යාපාර ලියාපදිංචිය

ad-bannerඅධ්‍යාපනය

Published on 4/14/2020

225 Views

ව්‍යාපාරයක් ලියාපදිංචි කිරීමේ දී අදාළ පුද්ගලයාගේ ඒ කියන්නේ ව්‍යාපාරය අයිතිකරුගේ සම්පූර්ණ නම නොමැතිව වෙනත් නමකින් ඔහු යම් ව්‍යාපාරයක් පවත්වාගෙන යනවා නම් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය අනිවාර්ය වෙනවා. මේ ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය බහුලවම සිදුවෙන්නේ ඒක පුද්ගල ව්‍යාපාරයක. හැබැයි ඔවුන් ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සිදු කළ පමණින් ඔවුන්ට නීතිමය පුද්ගලභාවය හිමි වන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔවුන්ට ව්‍යාපාරය නමින් ගිවිසුම්වලට එළඹීමට ගිණුම් විවෘත කිරීමට හැකියාවක් නැහැ. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සිදු වන්නේ පළාත් සභා ව්‍යාපාර නාම ප්‍රඥප්තියට අනුවයි. ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ බලතල පැවරී තියෙන්නෙ පළාත් සභාවේ ව්‍යාපාර නාම රෙජිස්ටාර්වරයාටයි. මේ විදියට ලියාපදිංචි කිරීම සඳහා අවශ්‍ය ඉල්ලුම් පත්‍රය සමඟ අනෙකුත් ලියකියවිලි ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් ලබාගෙන ලියාපදිංචි කිරීමට අදාළ ගාස්තු පළාත් සභාවට බැඳිය යුතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කර දින දාහතරක් ඇතුළත එහි ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය ලබා ගත යුතු වෙනවා.

කේවල ස්වාමි ව්‍යාපාරයක අයිතිකරුවකු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයෙන් අදාල ඉල්ලුම්පත්‍රය ලබාගෙන නිවැරදිව පුරවා ග්‍රාම නිලධාරී වාර්තාවක් සමඟ ලියාපදිංචියට අදාල රුපියල් 500 ක මුදල ප්‍රාදේශීය සභාවට ගෙවා නැවත ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්‍යාලයට ඒ සියලු තොරතුරු ලබාදිය යුතුයි. ඉන් පසු ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ බලයලත් නිලධාරියා අදාළ ව්‍යාපාරය ස්ථානය පරීක්ෂාවක් සිදුකර ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීමේ සහතික නිකුත් කරනු ලබනවා.

තනි පුද්ගල ව්‍යාපාරයක මෙලෙස ව්‍යාපාරයකට ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචි කිරීම ඉතාම වැදගත් වන්නේ එයට නීතිමය පුද්ගලභාවයක් නැති නමුත් විවිධ ප්‍රයෝජන ඒ හරහා ලබා ගත හැකි නිසයි.


තමන්ගේ ව්‍යාපාරය අන් අයගේ ව්‍යාපාර වලින් වෙන් කර හදුනාගැනීමට ඔවුන්ට වෙනම අනන්‍යතාවයක් ලැබෙනවා. මේ නිසා එකම භාණ්ඩ හා සේවා සපයන ව්‍යාපාර වුවත් වෙන් වෙන් වශයෙන් හඳුනාගැනීම පහසු වෙනවා.
ව්‍යාපාරයේ අයිතිය තහවුරු වෙනවා
රජයේ දිරිගැන්වීම් ලබා ගැනීම පහසු වෙනවා
ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සිදු කර තිබීම නිසා බැංකුකරුවන්ට ව්‍යාපාරය පිළිබඳ විශ්වාසයක් ඇති වී ණය ගණුදෙනු සිදුකිරීම පහසු වෙනවා.

ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය යටතේ ව්‍යාපාරයට නම යෙදිය යුතු නමුත් එය සීමාවන්ට ලක් කර තියෙනවා. ඒ අනුව වෙනත් ව්‍යාපාරයකට යොදා ඇති නාමයක් ඒ ආකාරයෙන්ම තමන්ගේ ව්‍යාපාරික යොදන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ වගේම තවත් ව්‍යාපාරයක නමක් අනුකරණය කිරීමටත් ඉන් ඉඩකඩක් ලැබෙන්නේ නැහැ. සංස්ථා ශ්‍රී ලංකා වැනි වචන ව්‍යාපාර නාම ලියාපදිංචිය සඳහා යොදාගත නොහැකි වෙනවා.

 

 

 

 

 

 

 

by Dilki Shamani

Photo source : Internet

ad-banner

0 Comments

Leave a comment

ad-banner