හෙට සිට පැය 24 ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

හෙට සිට පැය 24 ජල සැපයුම අත්හිටුවයි

ad-bannerදේශීය

Published on 3/9/2020

729 Views

පෑලියගොඩ, වත්තල හා මහර ඇතුළු ප්‍රදේශ රැසකට හෙට (10) පෙරවරු 08.00 සිට පැය පැය 24 ක කාලයක් ජල සැපයුම අත්හිටුවන බව ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය පවසයි. 

 

ඒ අනුව පෑලියගොඩ, වත්තල, ජා - ඇල, කටුනායක, සීදුව නගරසභා බල ප්‍රදේශ මෙන්ම කැළණිය, වත්තල බියගම, මහර, දොම්පේ, ජා - ඇල ප්‍රාදේශිය සභා බල ප්‍රදේශය සහ ගම්පහ ප්‍රාදේශීය සභා බල ප්‍රදේශයේ කොටසකට ජල සැපයුම මේ අනුව අත්හිටුවනු ඇති.

 

හෙට පෙරවරු 08.00 සිට පසුදින පෙරවරු 08.00 දක්වා පැය 24ක කාලයක් එම ප්‍රදේශවලට ජල සැපයුම අත්හිටුවනු ඇත.

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner