ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙ ජාතික ලැයිස්තුව

ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙ ජාතික ලැයිස්තුව

ad-bannerදේශපාලන කතා

Published on 3/19/2020

1541 Views

  ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණෙ ජාතික ලැයිස්තුව

 

01 මහාචාර්ය පී. එල් පීරිස්

02 මොහොමඩ් උවයිස් මොහොමඩ් අලි සබරි

03 ගෙවිඳු කුමාරතුංග

04 මාපා මුදියන්සේලාගේ තනුජ ධම්මික රත්මලේ

05 මහාචාර්ය රෝහණ ලක්ෂ්මන් පියදාස

06 මහාචාර්ය තිස්ස විතාරණ

07 පෙරුමාල් රාජදුරෙයි

08 යදාමිණී නරෝදම් රූපසිංහ ගුණවර්ධන

09 අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

10 මලා විජේකෝන් දිසානායක 

11 මොහොමඩ් ෆලීල් මරිජාන් අස්මි

12 නිමල් ආර්. රණවක 

13 ධර්මසේන කලන්සුරිය

14 ආචාර්ය සුරේන්ද්‍ර රාඝවන්

15 තිලකරත්න මුදියන්සේලාගේ ඩිල්ෂාන්

16 මහාචාර්ය චරිත හේරත්

17 දොරෙයිසොමි මාතියුගරාජා

18 විජේසේකර  ආරච්චිගේ දොන් උපුල් නිශාන්ත

19 වෛද්‍ය ජී. වීරසිංහ  

20 සමරක්කොඩි ජයලත් වසතා සරෝජනී ජයලත්

21 විමල් ගීගනගේ

22 ජයන්ත වීරසිංහ

23 වෛද්‍ය සීතා කුමාරි අරඹෙපොල

24 වල්ගම හේමවලුගේ පියදාස

25 මහාචාර්ය රංජිත් බණ්ඩාර 

26 ටිරාන් අලස්

27 මොහොමඩ් මුසම්මිල්

28 කැටගොඩ ගමගේ ජයන්ත පෙරේරා

29 හපුතන්ත්‍රී ගමගේ සාගර කාරියවසම්

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner