ඉන්දියා ටුක් එකට බායි කියන්න ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවූ අලුත්ම එක (PHOTOS)

ඉන්දියා ටුක් එකට බායි කියන්න ශ්‍රී ලංකාවේ නිපදවූ අලුත්ම එක (PHOTOS)

ad-bannerඅලුත් ලෝකය

Published on 1/16/2020

6258 Views

ශ්‍රී ලංකාවේම නිපද වූ Quadricycle වෙළඳපොලට හඳුන්වා දීමට නියමිතයි.

 

ශ්‍රී ලංකා පෞද්ගලික සමාගමක් විසින් නිෂ්පාදනය කරන ලද වාහනය කර්මාන්ත රාජ්‍ය අමාත්‍ය දයාසිරි ජයසේකර විසින් පරීක්ෂා කිරීම සිදුවුණා.

 

මෙම රථය ඉහල ඉන්ධන කාර්යක්‍ෂමතාවකින් යුක්ත වන අතර ශ්‍රී ලංකාවේ පාරිසරික තත්වයට ගැලපෙන ලෙස නිපදවා ඇත.

 

‘ඉම්ප්‍රියා හෝල්ඩින්ග්ස් සමාගම’ විසින් මෙම රථය මෙරටදී නිපදවා තිබෙනවා.

 

 

 

 

 

 

 

Tags:
    ad-banner

    0 Comments

    Leave a comment

    ad-banner